Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

PostCodeRoos


Essentie:

De PostCodeRoos Regeling, ook wel Regeling Verlaagd Tarief genoemd, is een stimuleringsregeling voor kleinverbruikers om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat er zonnepanelen op uw eigen dak geplaatst hoeven te worden. 

Deze regeling biedt voor 15 jaar lang een door de overheid gegarandeerde vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. (tot een bepaald maximum)

Omdat de energiebelasting het grootste gedeelte van de energierekening beslaat, is de PostCodeRoos Regeling een interessante regeling voor iedereen die graag in coöperatief verband én lokaal duurzame energie op wil wekken.

Praktisch:

In de praktijk wordt een dak gehuurd van een (agrarisch) bedrijf, waarna alle deelnemers investeren in zonnepanelen die eigendom worden van de coöperatie Postcodestroom Coöperatief U.A. 

U wordt bij deelname lid van deze coöperatie, bent daardoor mede-eigenaar en heeft zeggenschap, ook in de Algemene Leden Vergadering. Formeel wordt er dan ook geïnvesteerd in een “zonneaandeel.” 

De coöperatieve opzet van het zonnedak is essentieel om in aanmerking te kunnen komen voor de PostCodeRoos Regeling, en deze bereidheid tot samenwerking wordt beloond door de overheid. U krijgt als lid van de coöperatie namelijk jaarlijks de energiebelasting terug die u betaald heeft over de energie die thuis verbruikt is. 

Dit lijkt wat ingewikkeld, omdat u elders energie opwekt. PostCodeRoos is echter een stimuleringsregeling waarbij de overheid hoopt op samenwerking tussen burgers, om zo de overgang naar duurzame energieproductie te versnellen. De teruggave van de energiebelasting per deelnemer kan natuurlijk niet onbeperkt zijn, en daarom kiest de belastingdienst voor de teruggave over het thuisverbruik. Wanneer u met meer certificaten deelneemt dan nodig voor de "dekking" voor uw verbruik thuis, is er over de "overcapaciteit" aan certificaten geen voordeel meer te behalen. Althans niet wat betreft de energiebelasting. Wél heeft u altijd het voordeel van de gezamenlijke verkoop van stroom.

Praktisch betekent dit verder dat de energiebelasting verrekend mag worden van elk kilowattuur dat door het “eigen” deel van het zonnedak is opgewekt, mits dit zoals gezegd niet meer is dan het aantal kilowatts dat thuis verbruikt wordt, met overigens een maximum van 10.000 kWu. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders VVE's, maar ook voor bedrijven. De PostCodeRoos is dus een wezenlijk andere regeling dan de saldering die toegepast wordt wanneer zonnepanelen op een eigen dak liggen. 

  • U kunt al deelnemen met 1 certificaat. Dit levert gemiddeld 250 Wp per jaar of 200 kWu. 
  • Een huishouden gebruikt per jaar gemiddeld 3500 kWu per jaar wat opgewekt kan worden met zo'n 17 zon-certificaten. 
  • Een certificaat kost éénmalig 250 euro en per jaar 12 euro aan contributie. 
  • Het eerste project bij de familie Wijdeven aan de Lage-burchtweg 4 in Uden heeft plaats voor 786 zon-certificaten, waarvan er nog zo'n 250 beschikbaar zijn.


Onderstaand de opbouw van een indicatieve energierekening waarin u kunt zien wat door de PostCodeRoos Regeling aan energiebelasting terug te vorderen is.

Kostprijs kWu (kilo Watt uur)                      Energiebelasting: € 0,098                              Elektriciteitsprijs: € 0,06                                       Overige kosten: € 0,01 

Coöperatie:

De totale jaaropbrengst van de installatie waarin is geïnvesteerd bepaald uiteindelijk wat er aan stroom verdeeld kan worden.  De coöperatie Postcodestroom stelt een productieverklaring op over het aantal kWu dat is toegekend naar rato van het aantal panelen wat u bezit, en dient deze bij uw eigen energieleverancier in. Deze energieleverancier rekent vervolgens de korting uit, en past deze toe op de jaarlijkse eindfactuur. Naast de teruggave van energiebelasting heeft u ook nog een voordeel vanuit de collectieve verkoop van de opgewekte stroom.

Belangrijk is wel om navraag te doen of uw energieleverancier medewerking verleend  aan de PostCodeRoos Regeling. Administratief heeft u dus te maken met de coöperatie én met uw energieleverancier. Wanneer u Postcodestroom Coöperatief U.A. ook als uw leverancier kiest verbruikt u ook echt de zelf opgewekte stroom ! U levert dan aan de coöperatie waarvan u lid bent geworden, maar u neemt ook de stroom af van uw eigen coöperatie. Duurzamer kan niet ! Bovendien verrekend Postcodestroom de teruggave van energiebelasting maandelijks in plaats van jaarlijks achteraf.

UdenEnergiek heeft als Stichting i.o. vooral een informerende en faciliterende rol in het geheel, maar laat de inrichting van de coöperatie inclusief de daarbij behorende werkzaamheden over aan Postcodestroom uit Amersfoort, een bedrijf wat gespecialiseerd is in het initiëren van PostCodeRoos projecten. Wij doen dit omdat de ervaring uitwijst dat de complexiteit van een 15 jaar durend project niet volledig door enthousiaste vrijwilligers gedragen kan/mag worden. Ons doel is om snel operationeel te worden en daarom kiest UdenEnergiek een commerciële partij als partner.

Meedoen ?

De naam PostCodeRoos komt voort uit het feit dat de energiecoöperatie haar deelnemers moet werven binnen een afgebakend postcodegebied. Dit gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart met alle hieraan grenzende 4 cijferige postcodegebieden. 

Heeft u postcode 5406, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5408, 5411, 5427, 5374, 5388, 5464, 5469 of 5476 ? Dan kunt u meedoen met onze eerste zonnecentrale op het dak van de familie Wijdeven. Wanneer u niet in dit gebied woont kunt u ook uw interesse kenbaar maken. UdenEnergiek wil graag meerdere projecten faciliteren wanneer daar behoefte aan is, dus ook in uw postcodegebied !

Samenvatting:

  • UdenEnergiek bereidt het project voor, zoekt een geschikt dak en werft deelnemers voor het project.
  • Deelnemers worden lid van de bestaande coöperatie Postcodestroom Coöperatief U.A.
  • In een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project, de stand van zaken van de coöperatie en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave. 
  • Na 15 jaar eindigt het project, en is er gedurende deze tijd duurzame energie opgewekt, hebben deelnemers voorzien in hun eigen groene elektriciteitsopwekking en is er gebruik gemaakt van een belastingteruggave.

Toekomst ?

Er is veel onduidelijkheid over de veranderingen ten aanzien van de kosten van energieverbruik in de toekomst. Omdat bij het PostCodeRoos principe het grootste voordeel komt van de teruggave van energiebelasting (EB), is de hoogte van deze EB bepalend voor de terugverdientijd en het rendement. In stappen wordt deze EB nu verlaagd, waardoor het rendement voor het PostCodeRoos principe minder wordt. Er is immers minder terug te ontvangen. Vast staat wel dat de regeling nog steeds voor 15 jaar geldt, en dat u gedurende deze tijd geen EB hoeft te betalen over dat deel wat u opwekt en zelf verbruikt. Hoewel het terug te ontvangen c.q te verrekenen bedrag vanuit de EB minder zal zijn dan voorheen, is het toch interessant omdat u als lid van de coöperatie ook een voordeel kunt behalen uit de collectieve verkoop van stroom. 

De actuele stand van zaken na Prinsjesdag 2019 is als volgt: Komend jaar (2020) wordt de energiebelasting verlaagd met 0,09 eurocent. In de periode tot en met 2023 is het kabinet voornemens de energiebelasting op elektriciteit jaarlijks te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023.

Gedetailleerde informatie over het PostCodeRoos principe: www.hieropgewekt.nl